ELEGANTKA – SMART DRESSER

Analog - Photography from the 1980s © Marek Seyda