Seyda city – Seyda Stadt – Miasto Seyda

| Posted by Marek Seyda

I was surprised to come across a German city with the name Seyda.

The family name Seyda is rather rare. Even more so as my surname has an interesting historical twist. After World War II my father decided to slightly adjust his German sounding surname, to make it appear more Polish. He turned ‘Seide’ into ‘Seyda’.

However, Seyda can be pronounced differently in both languages, so it really fits both!


Ich war überrascht eine deutsche Stadt mit dem Namen Seyda zu finden.

Der Familienname Seyda ist eher selten. Umso mehr, als mein Nachname eine interessante historische Wendung hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg entschied mein Vater seinen deutsch klingenden Nachnamen dem Polnischen anzupassen. Er verwandelte ‘Seide’ zu ‘Seyda’.

Nun kann man aber Seyda in beiden Sprachen entsprechend anders aussprechen, so dass es in beiden heimisch klingt!


Byłem zaskoczony, jak natknąłem się na niemieckie miasto o nazwie Seyda.

Nazwa Seyda jest raczej rzadkością. Tym bardziej, że moje nazwisko ma ciekawą historię. Po II wojnie światowej mój ojciec postanowił nieco zmienić niemiecko brzmiące nazwisko, aby przypominalo bardziej polskie. Przekształcił ‘Seide’ na ‘Seyda’.

Zabawne jest to, że słowo Seyda może być wymawiane odpowiednio w każdym z języków, tak więc naprawdę pasuję do obu!

Leave comment 0 Comments below

Leave your comment